Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

USŁUGI ELEKTRONICZNE

"E- Urząd" jest centrum informacji o sprawach urzędowych, które mogą być załatwiane drogą elektroniczną. 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu rozwija wciąż funkcje Systemu Elektronicznej Obsługi w Urzędzie. Informacje o kolejnych sprawach mogących być załatwiane przez internet, będziemy publikować sukcesywnie.  

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ePUAP) 

Z pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) mogą wnieść pismo bez konieczności osobistego stawiennictwa w Inspektoracie. Usługa ta uruchomiona została na platformie ePUAP, gdzie, udostępnione zostały następujące usługi:

1. Odwołania i zażalenia

2. Pismo ogólne do urzędu       

3. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek      

5. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie https://epuap.gov.pl /qvgm1917kj/SkrytkaESP 

 

UDOSTĘPNIANIE AKT SPRAW 

W zakresie udostępniania stronie (jej pełnomocnikowi) akt postępowania administracyjnego, obowiązujące przepisy art. 73 k.p.a. umożliwiają stronie prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Prawo strony do przeglądania akt sprawy dotyczy całych akt, a więc nie tylko dotyczących postępowania w danej instancji, lecz wszystkich stadiów postępowania zmierzającego do załatwienia sprawy.  

Strona z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie może się zapoznać w siedzibie organu przy ul. B. Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław, w dniach oraz godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 bądź w poszczególnych Oddziałach Terenowych Inspektoratu (tj. w Legnicy, Kłodzku oraz w Jeleniej Górze w umówionych godzinach), poprzez wcześniejsze uzgodnienie terminu:

1)      telefonicznie pod nr 71 326 51 60,

2)      mailowo pod adresem:

Wersja XML